BIOGRAFIE

Leon Albert Oosthuizen het van kindsbeen af uitgeblink in musiek, veral as pianis.

Hoogtepunte uit hierdie vormingsjare sluit in:
 • ‘n UNISA merietetoekenning en plasing op die ererol, voltooiing van graad 8 prakties en graad 6 teorie,
 • ‘n onderskeiding in musiek as vak in matriek,
 • SAUK opnames,
 • meesterklasse aan die Konservatorium van die Universiteit van Stellenbosch,
 • lid van top skoolkore,
 • lid van ligtemusiekorkes en
 • beul- en trompetspeler van kadetorkes.

Leon het na skool in ‘n rekeningkundige rigting gestudeer en -spesialiseer, maar as student aan die Universiteit van Stellenbosch het musiek aanhou roep. Hy het die sêrgroep van die Wilgenhof koshuis, Die Kraaie, afgerig en was die uitgewer van die eerste CD deur ‘n sêrgroep aan die Universiteit van Stellenbosch: Die Plek in harmonie. Hy was ook die uitgewer van die opgedateerde liedboek van die koshuis: Fluitjiefywerits.

Tussendeur het hy by verskeie gemeenskapsorkeste betrokke geraak as pianis en sanger.

Hy het ook deelgeneem aan teaterproduksies soos die bekroonde Altyd Jonker.

Tydens ‘n 2 jaar verblyf in die VK het sy pad gekruis met die trekklavier in Parys. Met sy terugkeer na Suid-Afrika, het hy besluit om die trekklavier te leer speel

Tussendeur het Leon hom ook verder bekwaam as liedjieskrywer by die Kaapstad Liedjieskryfskool van Clive Ridgway.

In 2010 het Leon Albert ‘n album met toonsettings van gedigte van Uys Krige voltooi: Goue Eeue. Lees meer.

In 2010 het Leon as trekklavierspeler op die voorgrond getree met Anteros, ‘n Mediterreense musiekgroep wat gehore vermaak het in teaters soos die Oude Libertas Amfiteater, Villa Pascal, Brooklyn Teater asook die Suidoosterfees.

In 2012 het Leon Albert saamgespan met musikante van Kaapstad en omliggende townships en ‘n Afro-wêreldmusiekgroep, Sibanye, gevorm. Lees meer.

Teen 2014 voltooi Leon al die trekklavier eksamens aan die Trinity College London. Hy verwerf die hoogste kwalifikasie: Gevorderde Sertifikaat met Onderskeiding. Hiermee vestig Leon hom as een van ‘n uitgelese groepie konsert trekklaviersoliste in Suid-Afrika. Leon Albert bespeel ‘n Borsini Professional trekklavier. Lees meer.

BIOGRAPHY

Leon Albert Oosthuizen excelled in music from childhood, especially as pianist.

Highlights from these formative years include:

 • an Unisa merit award and placement on the roll of honour, completion of grade 8 practical and grade 6 theoretical,
 • a distinction in music as school subject in matric,
 • SABC recordings,
 • master classes at the Conservatory of the University of Stellenbosch,
 • member of top school choirs,
 • member of light music orchestra and
 • bugle and trumpet player of cadet band.

After school Leon studied and specialized in an accounting field, but music continued calling while studying at the University of Stellenbosch. He coached the serenade group of the Wilgenhof residence, Die Kraaie (“The Crows”), and published the first CD by a serenade group at the University of Stellenbosch: Die Plek in harmonie (“The Place in harmony”). He was also the publisher of the updated songbook of the residence: Fluitjiefywerits.

Meanwhile he became involved with various community bands as pianist and vocalist.

He also participated in theatre productions like the award-winning Altyd Jonker.

During a 2 year stay in the UK his path crossed with the piano accordion in Paris. On his return to South Africa, he decided to learn to play the accordion.

In the meantime Leon also equipped himself further as a song-writer at the Cape Town School of Songwriting from Clive Ridgway.

In 2010 Leon Albert completed an album with poems put to music of Uys Krige: Goue Eeue. Read more.

In 2010 Leon came to the fore as accordionist with Anteros, a Mediterranean music group that entertained audiences in theatres like the Oude Libertas Amphitheatre, Villa Pascal, Brooklyn Theatre as well as the Suidoosterfees.

In 2012 Leon Albert joined forces with musicians from Cape Town and surrounding townships and formed an Afro-world music group, Sibanye. Read more.

By 2014 Leon completed all the accordion examinations at the Trinity College London. He obtained the highest qualification: Advanced Certificate with Distinction. Leon herewith established himself as one of a select group concert accordionists in South Africa. Leon Albert plays a Borsini Professional accordion. Read more.