BIOGRAFIE

Leon Albert Oosthuizen het van kindsbeen af uitgeblink in musiek, veral as pianis.

Hoogtepunte uit hierdie vormingsjare sluit in:
 • ‘n UNISA merietetoekenning en plasing op die ererol, voltooiing van graad 8 prakties en graad 6 teorie,
 • ‘n onderskeiding in musiek as vak in matriek,
 • SAUK opnames,
 • meesterklasse aan die Konservatorium van die Universiteit van Stellenbosch,
 • lid van top skoolkore,
 • lid van ligtemusiekorkes en
 • beul- en trompetspeler van kadetorkes.

Leon het na skool in ‘n rekeningkundige rigting gestudeer en -spesialiseer, maar as student aan die Universiteit van Stellenbosch het musiek aanhou roep. Hy het die sêrgroep van die Wilgenhof koshuis, Die Kraaie, afgerig en was die uitgewer van die eerste CD deur ‘n sêrgroep aan die Universiteit van Stellenbosch: Die Plek in harmonie. Hy was ook die uitgewer van die opgedateerde liedboek van die koshuis: Fluitjiefywerits.

Tussendeur het hy by verskeie gemeenskapsorkeste betrokke geraak as pianis en sanger.

Hy het ook deelgeneem aan teaterproduksies soos die bekroonde Altyd Jonker.

Tydens ‘n 2 jaar verblyf in die Verenigde Koningkryk het sy pad gekruis met die trekklavier by ‘n verjaardagpartytjie en in die strate van Parys. Met sy terugkeer na Suid-Afrika, het hy besluit om die trekklavier te leer speel.

Tussendeur het Leon hom ook verder bekwaam as liedjieskrywer by die Kaapstad Liedjieskryfskool van Clive Ridgway.

In 2010 het Leon Albert ‘n album met toonsettings van gedigte van Uys Krige bekendgestel en aangebied in ‘n eenman teaterproduksie: Goue Eeue, ‘n Uys Krige Huldeblyk. Lees meer.

In dieselfde jaar het Leon as akkordeonspeler op die voorgrond getree as lid van Anteros, ‘n Mediterreense musiekgroep.

In 2012 het Leon Albert saamgespan met musikante van Kaapstad en omliggende townships en ‘n Afro-wêreldmusiekgroep, Sibanye, gevorm. Hul eerste album is bekendgestel in 2013: Sibanye. Lees meer.

In 2014 verwerf Leon die hoogste akkordeon kwalifikasie aan die Trinity College London: Gevorderde Sertifikaat met Onderskeiding. Hiermee vestig Leon hom as een van ‘n uitgelese groepie konsert akkordeonsoliste in Suid-Afrika. Lees meer.

Verdere musiek albums het gevolg in 2015: Cafe Late (solo akkordeon) en Sesifikile (met Sibanye).

Hy het sedertdien verskeie musiekproduksies na die planke gebring met Sibanye, aangebied by kunstefeeste, gemeenskapsale, teaters en radio-uitsendings, waaronder Sibanye (2015), Mzansi-Skouspel (2016), Kaapse Klanke (2016), Saam soos Een (2017), Die Kaap is weer Frans (2018) en Alla wêreld (2019).

In 2017 sluit hy aan by die keltiese musiekgroep Christine & The Kilts wat Skotse en Ierse musiekproduksies aanbied by feeste en teaters in die Wes-Kaap, Oos-Kaap en Gauteng.

In dieselfde jaar stig hy ook die Cape Town Scottish Dance Band wat ceilidh en tradisionele Skotse dansmusiek verskaf by troues en Skotse dansklubs.

Hy woon ook die 2018 Summer School van die Royal Scottish Country Dancing Society (RSCDS) by in St. Andrews, Skotland.

Tydens die oorsese besoek in 2018 woon hy ook die Dutch Jazz Accordion Summer Course by in ArtEZ, Arnhem, Nederland.

In 2018 sluit hy aan by die Argentyse tango musiekgroep, Porteños en so is teateropvoerings soos Take Two and Tango en Buenos Afrika gebore.

Tydens ‘n besoek aan Castelfidardo, Italië in September 2019, neem hy deel aan die PIF akkordeon fees en ontvang ‘n Spesiale Internasionale Trekklavier toekenning.

Leon het ‘n gereelde gesig geword as trekklaviersolis by troues, partytjies en funksies.

Sedert 2020 is Leon gebaseer in Doha, Qatar.

BIOGRAPHY

Leon Albert Oosthuizen excelled in music from childhood, especially as pianist.

Highlights from these formative years include:

 • an Unisa merit award and placement on the roll of honour, completion of grade 8 practical and grade 6 theoretical,
 • a distinction in music as school subject in matric,
 • SABC recordings,
 • master classes at the Conservatory of the University of Stellenbosch,
 • member of top school choirs,
 • member of light music orchestra and
 • bugle and trumpet player of cadet band.

After school Leon studied and specialized in an accounting field, but music continued calling while studying at the University of Stellenbosch. He coached the serenade group of the Wilgenhof residence, Die Kraaie (“The Crows”), and published the first CD by a serenade group at the University of Stellenbosch: Die Plek in harmonie (“The Place in harmony”). He was also the publisher of the updated songbook of the residence: Fluitjiefywerits.

Meanwhile he became involved with various community bands as pianist and vocalist.

He also participated in theatre productions like the award-winning Altyd Jonker.

During a 2 year stay in the United Kingdom his path crossed with the piano accordion at a birthday party and in the streets of Paris. On his return to South Africa, he decided to learn to play the accordion.

In the meantime Leon also equipped himself further as a song-writer at the Cape Town School of Songwriting from Clive Ridgway.

In 2010 Leon Albert released an album with poems put to music of Uys Krige and presented it in a one man theatre show: Goue Eeue, ‘n Uys Krige Huldeblyk (Golden Centuries, an Uys Krige tribute). Read more.

In the same year Leon came to the fore as accordionist with Anteros, a Mediterranean music group

In 2012 Leon Albert joined forces with musicians from Cape Town and surrounding townships and formed an Afro-world music group, Sibanye. Read more.

In 2014 Leon obtained the highest accordion qualification at the Trinity College London: Advanced Certificate with Distinction. Leon herewith established himself as one of a select group concert accordionists in South Africa. Read more.

Further music albums followed in 2015: Cafe Late (accordion solo) and Sesifikile (with Sibanye).

Since then he has brought several music productions to the stage with Sibanye with performances at arts festivals, community halls, theatres and radio broadcasts, like Sibanye (2015), Mzansi-Skouspel (2016), Kaapse Klanke (2016), Saam soos Een (2017), Die Kaap is weer Frans (2018) and Alla wêreld (2019).

In 2017 he joined the Celtic music group Christine & The Kilts, performing Scottish and Irish music productions at festivals and theatres in the Western Cape, Eastern Cape and Gauteng.

In the same year he founded the Cape Town Scottish Dance Band, providing ceilidh and Scottish Country Dancing music at weddings and Scottish dance clubs.

He also attended the 2018 Summer School of the Royal Scottish Country Dancing Society (RSCDS) in St. Andrews, Scotland.

During the overseas visit in 2018 he also attended the Dutch Jazz Accordion Summer Course at ArtEZ University of Arts, Arnhem, the Netherlands.

In 2018 he joined the Argentinean tango music group, Porteños which led to theatre shows like Take Two and Tango and Buenos Afrika.

During a visit to Castelfidardo, Italy in September 2019, he participated in the PIF accordion festival and received a Special International Accordion Award.

Leon had become a regular act as accordion soloist at weddings, parties and functions.

Since 2020 Leon is based in Doha, Qatar.